Trang nhất » Tin Tức » Phổ biến, giáo dục pháp luật

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

Thứ sáu - 08/04/2022 15:33

Phụ lục 1

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT (HÀNH CHÍNH, HÌNH SỰ ) TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP;
NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2021/NĐ-CP; BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017)

(Kèm theo Công văn số /SGDĐT-VP ngày /02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)


Theo Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ trưởng Bộ y tế đã bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm theo nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
A.ÁP DỤNG XỬ LÝ HÀNH CHÍNH (Theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (viết tắt là Nghị định số 117/2020/NĐ-CP; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (viết tắt là Nghị định số 124/2021/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022)
* u ý : Mức phạt tiền dưới đây là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

 

 


TT Hanh vi vi phm Mfrc pht, bin phap khc phl}c hu qua Can ell' phap ly Ghi chu
  Iuat lam phat sinh, lay Ian benh truyen nhiem. hien bien phap ve sinh, khu trung, tay ue.    
III. Vi 1ham quy dinh ve 2iam sat benh truyen nhim


8
  1. Khong thl)'C hien xet nghiem theo yeu cau Cua ca quan y te c6 thfun quyen trong qua trinh th1Jc hien giam sat benh truyen nhiem;
  2. Khong bao cao hoi;tc bao cao khong dfty du ve giam sat benh truyen nhjem theo quy dinh cua ohao Iuat.

- Mile phl,lt:  Phl,lt ti€n tir  1.000.000 d6ng den 3.000.000 d6ng d6i v6i m6i hanh vi

Di€m a, b Khoan 2 Dieu 7
Nghi dinh s6 117/2020/ND-CP
 
9
9.I Che giau, khong khai bao hoi;tc khai bao khong kip thm hien tr(,lng benh truyen nhiem thuoc nh6m A cua ban than hoac cua ngum khac mc benh truy€n nhiem thuoc nh6m A;
  1. C6 y k.hai bao, thong tin sai SI)' that ve benh
truyen nhiem thuoc nh6m A;
  1. C6 y lam  lay Ian tac nhan  gay benh  truy€n nhiem thuoc nh6m A.- Mfrc ph3t: Ph3t tin tir 10.000.000 d6ng den 20.000.000 d6ng d6i v6i m6i hanh viKhoan 3 Dieu 7 Nghi dinh s6 117/2020/ND-CP
 
IV. Vi 1ham quy dinh v bao dam an toan sinh hoc tai phon2 xet n2hiem


10

Bao quan, Iuu gifr, sir dl,lllg, nghien cliu, trao d6i va tieu huy mfiu benh phm benh truyen nhi€m thuoc nh6m A khi khong du di€u kien.
 • Mfrc ph3t: Ph3t tien ru 20.000.000 dong
den 30.000.000 d6ng
 • Hinh thuc xti ph3t b6 sung: Dinh chi ho3t d(>ng CUa CO' SO xet nghiem an toan sinh hoc trong thc'ri h30 tir 0I thang den 03 thang

Di€m b Khoan 4; di€m a khoan 6 Dieu 8 Nghi dinh s6 117/2020/ND-CP
 
V.Vi pham quy dinh v sfr dun2 vc xin, sinh pb§m y t
11 11.l Khong thl)'c     en hoac can t\6 tre e, pht) nfr c6 thai SU d1,mg vac xin, sinh pham y te bat buoc Canh cao hoc ph3t tien ru 300.000 dong
den 500.000 d6ng d6i v6i m6i hanh vi
Khoan I Dieu 9 Ngh i dinh s6  
 

 

TT Hanh vi vi ph  m Mfrc ph  t, bi  n phap khiic pht]c h  u qua Can cfr phap ly Ghi chu
  dinh hoac doi tuQ'ng tiem chung tiep tl)c theo doi
it nhfrt 24 gia sau tiem chung;
  1. Khong chuftn bi dfty du h6 sa, tai lieu c6 lien quan khi c6 yeu cftu nhfun phl,lc V\l cho Hoi d6ng tu v chuy,en mon cfrp tinh xac dinh cac truang hqp dUQ'C boi thuang trong truang hQ'P xay ra tai bi€n n3ng anh hu6ng nghiem trong d€n sue khoe hoac gay thiet h;;ti dn tinh m;;tng cua ngum dUQ'C tiem chung;
  2. Khong luu gifr, quan ly cac tai lieu, h6 sa ve tiem chung va phan l'.rng sau tiem chung theo quy dinh cua phap luat.
     

13
  1. Khong kham sang Joe hoac kham sang Joe khong dy du cho d6i tuQ'Ilg duQ'c tiem chung;
  2. Khong thvc hien dung quy dinh cua phap Judt ve ti€p nhdn, van chuyen va bao quan vc xm;
  3. Khong thvc hien dung quy dinh cua phap ludt va hu6ng dful chuyen mon ve an toan tiem chung, quan Jy d6i tuQ'ng tiem chung;
  4. Khong dung ngay bu6i tiem chung khi dang trien khai tiem chung ma xay ra tai bin nang sau tiem chung.
 • Muc phat: Phat tien tu 3.ooo.ooo dong dn 5.000.000 d6ng d6i v&i m6i hclnh vi
 • Hinh thuc xu phat b6 sung:
+ Dinh chi toan bo hoac mot ph n hoat dong cua ca so trong thai han ru 01 thang d€n 03 thang d6i v6i hanh vi vi pham da neu .
+ Tu6c quyen su dl)ng cht'.rng chi hclnh nghe kham benh, chfra benh trong thai han ru 01 thang d€n 03 thang d6i v6i hanh vi vi pham da neuDiem a, b, c, d Khoan 3; diem a, b khoan 7 Dieu 9 Nghi dinh s6 117/2020!ND-CP
 
14 14.1 Khong th6ng ke dy du thong tin lien quan d€n truang hQ'P tai bi€n nang theo quy dinh cua - Muc phat: Phat tien nr 3.ooo.ooo d6ng Diem d, e Khoan 3 Dieu 9 Nghi dinh s6  
 

 


TT Hanh vi vi ph  m Mfrc ph  t, bi  n phap khiic pht]c h  u qua Can cfr phap ly Ghi chu
  tai bien ng sau tiem chung. pham    


17
Khong bao dam mot trong cac dieu kien Cua CO' s6 tiem chung c6 dinh sau khi da cong b6 ca s6 du dieu kien tiem chung.
 • Muc phat: Phat tien tu 5.ooo.ooo dong
den 10.000.000 d6ng;
 • Hinh thfrc xu phat b6 sung: Dinh chi toan
bo hoac  mot phfin  hoat  dong cua  ca s6 trong thoi h30 ru o1 thang den 03 thang;

Diem d Khoan 4; diem a khoan 7
Di€u 9 Nghi dinh s6 117/2020/ND-CP
 


18
  1. Su dt.mg vc xin, sinh phAm y te tai ca s6 khong du di€u kien theo quy dinh cua phap lut;
  2. Tiem chung khi chua thuc hien viec cong b6
ca s6 du dieu kien tiem chung.
 • Mfrc phat: Phat tien tir 10.000.000 dong den 20.000 .000 d6ng d6i v6'i m6i hanh vi
 • Hinh thuc xu phat b6 sung: Dinh chi toan
bo  hoac  mot  phfin  hoat  dong  cua  ca  s6 trong thm h30 ru o1 thang den 03 thang.
Khoan 5; diem a khoan 7  Dieu 9 Ngh i dinh s6 117/2020/ND-CP  19

Su dl)Ilg vc xin khong c6 gifty dang ky luu hanh, vc xin da het han su dl)Ilg, vc xin kem chfrt luqng.
 • Muc phat: Phat tien tir 30.000.000 dong den 40.000 .000 d6ng
 • Hinh tbuc xu phat b6 sung: Dinh chi toan bo  hoac mot phfin  hoat  dong cua  ca s6
trong thm h30 tir o1 thang den 03 thang.
 • Bien phap khc phl)c hu qua: Buoc tieu huy vc xin

Khoan 6; diem a khoan 7; diem b khoan 8 Dieu 9 Nghi djnh s6 117/2020/ND-CP
 
VI.Vi Jham quy dinh v phon2 lav nhim benh truvn nhi m tai co·so·kh am benh, chfra benh20
  1. Khong khai bao hoc khai bao khong trung thl)'c dien bien benh truyen nbiem cua ban than vm thfiy thu6c, nhan vien y te;
  2. Khong dang kY theo doi sue kh6e v6'i tram y te xa, phuang, thi trftn nai cu tru cua nguoi mc benh truyen nhiem thuoc nh6m A sau khi ra vien


- Muc phat: Phat tien tir 1.000.000 d6ng den 3.000.000 d6ng d6i vm m6i hanh vi

Khoan 1 Dieu 1o Nghj dinh s6 117/2020/ND-CP
 
 

 

TT Hanh vi vi ph  m Mfrc ph  t, bin phap kh  c phl}c h  u qua Can ell' phap ly Ghi chu
  phap phong, chong benh truyen nhi€m khac khi phat hien moi trucrng c6 tac nhan gay benb truyen nhi€m thuoc nh6m A, nguai mic benh truyen nhi€m thu<)c nh6m  A, nguai bi nghi nga mic benh tmyen nhi€m thuoc nh6m A, nguai mang mftm benh truyen nhi€m thu<)c nh6m A. den 10.000.000 dong
- Bien phap khic phl,lc h?u qua: Buoc thvc hien bien pbap ve sinh, khu trimg, tAy ue va bien phap phong, ch6ng benh truyen nhiem khac.
Dieu 1o Nghi dinh s6 117/2020/ND-CP  
VII. Vi pham quy dinh ve each ly y t, cu·o·n2 ch each Iv y t


24
Khong lap danh sach va theo doi sue khoe cua nhfrng nguai tiep xuc v6'i nguai bi ap dl)Ilg bien phap each ly y te, cu5'ng che each ly y te theo quy dinh cua phap lu?t. - Muc phat: Phat tien tu 5.ooo.ooo d6ng den  10.000.000 d6ng Dim c khoan 1 uieu  11Nghi dinh s6 117/2020/ND-CP  
25
  1. Khong to chuc each ly y te doi v6'i nguai mc benh truyen nhi€m thuoc nh6m A;
  2. Tir ch6i ho3c tr6n tranh viec ap di.mg quyet djnh each ly y te, CUO'ng che each ly y te cua CO' quan nha nu6'c c6 thfun quyen d6i v6'i nguai mic benh truyen nhi€m thuoc nh6m A d6i tuong kim dich y te bien gi6'i mic benh truyen nhim thuoc nh6J? A ho,3c khi ca quan nha nu6'c c6 thfun quyen yeu cau.
 
 • Muc phat: Phat tien tt.r 15.ooo.ooo d6ng den 20.000.000 d6ng d6i v6'i m6i hanh vi
 • Bien phap khc phl,lc h?u qua: Bu<)c thvc hien viec each ly y te, cuO'ng che each ly y te d6i v6'i h:lnh vi vi ph<;lID.Dim a, b khoan 2, khoan 3 uieu 11 Nghi dinh s6 117/2020/ND-CP
 

26
each ly y te, cuang che each ly y t€ t<;ii dia dim khong du dieu kien th1,rc hien each ly y t, cuO'ng che each ly y te theo quy dinh cua phap luat. - Muc phat: Phat tien tt.r 15.ooo.ooo dong den 20.000.000 d6ng Ui€m c khoan 2 uieu i1 Nghi dinh s6 117/2020/ND-CP  
VIIl. Vi pbam quy dinh v ap dun2 bien pbap chfin2 dich
        27    27.1 Khong thvc  hien  bien  phap  bao  ve  ca nh an                                                 -  Ml'.rc  phat:  Phat  tien  tu  1.000.000  dong                                 Khoan  1 Dieu  12                
 

 
 

TT
 
Hanh vi vi ph  m Mfrc ph  t, bi  n phap khiic pht]c h  u qua Can cfr phap ly Ghi chu
30
Thu tien 10am  a dieu tri doi v&i tnrcmg hQ'p mac benh truyen nhiem thuoc nh6m A.
 • ,Muc phat: Pha! tien tu 5.ooo.ooo dong
den 10.000.000 dong.
 • Bien phap khc ph\lc Mu qua: Buoc hoan tra s6 ti€n da thu khong dung quy dinb cua phap luc t d6i v6i hanh vi vi pham. Trubng hqp khong hoan tra duQ'c cho d6i tuqng thl nop vao ngan sach nha nu6c theo quy dinh cua phap  lut.Diem d Khoan 2; diem b khoan 6 J?i€u 12 Nghi djnh so 117/2020/ND-CP
 
31
  1. Khong thvc hien quyet dinh ap dl)Ilg bien pap tam dinh chi hoat dong cua ca so djch V\l an uong cong cong c6 nguy ca lam lay truy€n benh dich tai vling c6 dich;
  2. Khong ,thlJc hien quyet dinh ap dl)ng bien phap han che tp trung dong ngum holrtc tam dinh chi hoC;tt  dong kinh doanh, djch V\l tC;ti  nai cong
cong.- Muc phat: Phat ti€n tu 10.000.000 d6ng den 20.000.000 d6ng d6i voi m6 i hanh viDiem a, c Khoan 3 f?i€u 12 Nghi dinh so 117/2020/ND-CP
 32


Khong  tlJc hien  quyet  dinh  kiem  tra,  giam  sat, xu ly y te khi ra vao vling c6 dich thu<)c nh6m A.


-      uc phC;tt: Phat, ti€n tu 20.000.000 d6ng den  30.000.000 dong
Diem a khoan 4 D€u 12 Nghi djnh so 117/2020/ND-
CP; diem c khoan 5
Di€u 2 Nghi dinh s6 124/2021/ND-CP
ngay 28/12/2021
 
33 ong thlJC hien yeu cu kiem tra va XU ly y te doi v6i phuang tien vn tai tru6c khi ra kh6i vling - Mt'.rc phC;tt: PhC;tt ti€n tlr 30.000.000 d6ng den 40.000.000 d6ng d6i voi m6i hanh vi Diem a Khoan 5;
diem d Khoan 6 Di€u 12 Nghj djnh
 
 

 

 
TT Hanh vi vi phm Mfrc pht, bin phap khiic pht]c hu qua Can cfr phap ly Ghi chu
  duQ'c to cht'.rc kiem dich y te kiem tra. - Bien phap khac ph\lc hu qua: Buoc xu ly
y te. Truang ho-p khong dap ling yeu d.u v€ phong, ch6ng benh truy€n nhiem thi buoc dua ra kh6i Ianh th6 nuoc Cong boa xa hoi chu nghTa Viet Nam hoac buoc tai xuftt.
so 117/2020/ND-CP  
38
Nhp khftu mu mau, huyet thanh, huyet tuong,   _  Muc  ph<it:  Ph<tt  tien  tu 7.000.000 d6ng
nuoc tieu, phan, dich tiet ca the nguai, cac mu  den 10.000.000 d6ng d6i voi m6i hanh vi. khac tir ngum c6 chua hoac c6 kha nang chua tac
nhan  gay benh  truyen  nhiem  cho  nguai,  cac  - Bien phap khc ph\lc hu qua: Buoc dua
chung vi sinh vat, mu c6 chua vi sinh vat c6 kha ra kh6i lanh th6 nuoc Cong hoa xa hoi chu nang gay benh cho ngum nhm ml)c dich dv nghia Viet Nam hoac buoc tai xuftt d6i voi phong, nghien cuu, chfui doan, chfra benh  ma  hanh vi vi ph<im
chua c6 gifty phep nhp khftu.


Diem b Khoan 3; diem c Khoan 5 Dieu 13 Nghi dinh s6 117/2020/ND-CP
 39
Khong chftp hanh each ly y te, cuang che each ly        - Muc ph<tt: Ph<it tien ru 15.ooo.ooo dong y te, XU ly y te d6i v6i nguai, phuong tien v tai,  den 20.000.000 d6ng d6i voi hanh vi
hang h6a Va cac d6i tUQ'ng phai kiem djch khac    - Bien phap khc ph\lc hau  qua: Buoc thvc mang  tac  nhan  gay  benh  truy€n  nhiem   thuoc                                                                               hien viec each ly y te, cuang che each ly y nh6m A.                                 te, XU ly y  te d6i voi ngum , phuang  tien v tai, hang h6a mang tac nhan gay benh
truyn nhiem thuoc nh6m A


Khoan 4; diem d Khoan 5 Dieu 13 Nghj dinh s6 117/2020/ND-CP
 


40
Su d\lng nguai mac benh truyen nhi€m tnrc tiep
lam  nhfrng  viec  c6  nguy  ca  gay  lay  Ian  benh      - Muc ph<tt: Ph<it ti8n ru 3.000.000 d6ng truy€n  nhiem cho nguai  khac h   ac ra con d6ng,   den 5.000.000 d6ng d6i v6i hanh vi
trir truang ho-p tham gia trvc tiep san xuat, kinh
doanh thvc phftm, ph\1 gia thvc phftm, chftt h6 trQ'

Khoan  IDieu  14 Nghi dinh s6 117/2020/ND-CP
 
 

 

TT Hanh vi vi ph m Mfre pht, bin phap khe phl}c hu qua Can ell' phap ly Ghi ehu
    ph3m.
- Bien phap khic phl)c hu qua: Buoc hm\n tra cho nguai mua hoac ngm'1i ban toan bo s6 tien chenh lech. Truong hQP khong hoan tra dUQ'C cho khach hang thi nop vao ngan sach nha nu6'c theo quy dinh cua phap lut.
   
X. Vi pham quy dinh v mai tan2, hoa tan243
  1. Khong thuc hien hoac thuc hien khong day du quy dinh ctia phap lu t ve ve sinh trong quan u6p, kham liem, v chuy€n, bao quan thi hai, hai c6t cua nguai ch€t do mic cac benh truyen nhi€m thuoc nh6m A
  2. Khong xu ly thi hai cua nguai ch€t do mic
benh truyen nhi€m thuoc nh6m A.
 • Mt'.rc ph3t: Ph3t tien m 5.ooo.ooo d6ng d€n  10.000.000 d6ng
 • Bien phap khic phvc hu qua: Buoc thuc hien bien phap
khic ph\lc tinh tr3ng o nhim moi truang

Dim a, b Khoan 3; khoan 6 Dieu 16 Nghi dinh s6 117/2020/ND-CP
 

B. AP DVNG XU LY HINH SV (Theo Cong van s6 45/ TANDTC-PC ngay 301312020 cita Ht}i d6ng thdm phan Toa an nhdn dan t6i cao vd vi¢c xet xu· tt}i ph m lifin quan adn phong, ch6ng dtch b¢nh Covid-19 (vidt tdt la Cong van s6 45/ TANDT C- PC; B(J /uqt Hinh Sl! nam 2015 (sil:a doi, bo sunf? nam 2017)
STT Hanh vi vi ph  m Can ell' phap ly Trich quy djnh Bq lut Hinh Sl}' nam 2015 (sfra <tfii, bfi sun2 nam 2017)
1 Nguai da dUQ'C thong bao mac benh; nguai nghi nga mic benh hoac tr6 ve tlr vling c6 dich benh Covid- 19 da duQ'c thong bao each ly thl,TC hien m()t tron cac hanh vi sau day gay lay truyen dich benh Diem 1.1 Mvc 1 Cong van s6 45/TANDTC-
PC; Dieu 240 Bo luat Hinh SU nam 2015 (sua ct6i, b6
Diu  240. Tqi lam Hiy Ian djeh bnh  truyn  nhim  nguy hi m eho ngU'oi
1. Nguai nao thl,Tc hien mot trong cac hanh vi sau day, lam lay
Ian dich benh truyen nhi€m nguy him cho ngum, thi bi ph3t tien tu 50.000.000 d6ng d€n 200.000.000 d6ng hoac ph3t ru ru
 

 

 
STT  
Hanh vi vi ph  m

Can ell' phap Iy
Trich quy djn h B() lut IDnh SI}' nam 2015 (sfra d6i, b6 sung nam 2017)
2

l--  -
3


--
Nguai chua bi xac dinh mac benh          Dim  1.2 Ml)c  1  Diu 295. T()i vi phm quy d!nh v an torn Iao d()ng, v Covid-19 nhung s6ng trong khu            Cong        van      s6  sinh lao d()ng, v an toan o·noi dong ngll'oi
Vl)'C  da  c6  quy€t  dinh  each  ly,  45/TANDTC-  1. Nguai nao vi phn quy dinh ve an toan lao dong, ve sinh quy€t dinh phong  toa  thuc  hien  PC; Dieu 295 Bo  lao dong, ve an toan o nai dong nguai gay thiet h:;ti cho nguai mot trong cac hanh vi sau day gay lu t Hinh SI)' nam khac thuoc mot trong cac truang hqp sau day, thi bi ph3t tien thiet h3i Ur 100.000.000 df>ng trO  2015 (sua df>i, bf>  Ur 20.000.000 df>ng den 100.000.000 d6ng, ph3t cai t?O khong
len  do  phat  sinh  chi  phi  phong,   sung nam 2017)      giam giu den 03 nam hoac ph:;tt illru o1 nam den 05 nam:
ch6ng dich benh thi bi xU ly ve toi
vi ph quy dinh ve an toan o nai                                 a) Lam ch€t ngum;
dong nguai  theo quy dinh t?i Dieu                                     b)  Gay  thuang  tich  hoac gay  t6n h:;ti  cho  sue  khoe  cua  o1 295:                                                 nguai ma ty le t6n tbuang ca the 61% tro Ien;
 • Tr6n khoi khu Vl)'c bi each ly,                                       c)  Gay  thuang tich  hoc gay t6n  h?i  cho  sue khoe  cua  02 khu Vl)'c bi phong toa;                                nguai tro Jen ma t6ng ty le t6n thuang ca the cua nhfrng nguai
 • Khong tuan thu quy dinh each ly;                                       nay Ur 61% den 121%;
_ Tt'.r ch6i, tr6n tranh viec ap dl)ng                                      d)  Gay  thiet  h?i  ve  tai  s:in  tU  100.000.000  d6ng  den  du&i bien phap each ly, cu5ng ch each          500.000 .000  d6ng.
ly;                                                                                            2. Ph3m toi thuoc mot trong cac truang hqp sau day, thi bi
 • Khong khai  bao y t€, khai  bao                                        ph:;tt illru 03 nam d€n 07 nam:
khong dfry du hoac khai bao gian                                        a) Lam ch€t 02 nguoi ;
+d-_6_i.                                                                         +-----.--  ------1 b)  Gay  thuang tich  hoac gay  t6n  h3i  cho  st'.rc  khoe  cua  02
Chu ca so kinh doanh, nguai qu:in   Dim 1.3 Ml)c             nguai tro len ma t6ng ty le t6n thuang ca th  cua nhung nguai ly ca so kinh doanh dich vl) (nhu  Cong     van      so  nay ru 122% den 200%;
quan ba, vfi truang, karaoke, dich  45/TANDTC-        c) Gay thiet h:;ti  ve tai  san tU 500.000.000 d6ng den  duoi
PC; Dieu 295 Bo                                    '
Vl) mat-xa, cu so thfun my...) th1,rc   lu t     nh Sl)' nam   1.500.000.000 dong;
Hi
 

 

STT Hanh vi vi ph  m Can ell' ph ap ly Trich quy djnh B{) lu  t Hlnh St}' nam 2015 (sfra dtli, btl sung nam 2017)
  d1,mg tnii phep thong tin mang may
tinh, mang vien  thong theo quy dinh tai Dieu 288.
sung nam 2017) nhan, thi  bi phat  tien  ru 30.000.000  d6ng dn 200.000.000
d6ng, phat cai tao khong giam giu den 03 nam hoac bi phat tit
tlr 06 thang den 03 nam:
 1. Dua len mang may tinh, mang vien thong nhfrng thong tin tra i voi quy djnh cua phap lut, neu khong thuoc mot trong cac truang hop quy dinh tai cac dieu 117, 155, 156 va 326 cua Bo lut nay;
 2. Mua ban, trao d6i, tang cho, sua chil'a, thay dcSi hoac cong khai h6a thong tin rieng hQ'p pbap cua ca quan, t6 chuc, ca nhan tren mang may tinh, mang vien thong ma khong dUQ'C phep cua chu sa hfru thong tin d6;
 3. Hanh vi khac sir dt,mg trai phep thong tin tren mang may tinh, mang vien thong.
2. Pham toi thuoc mot trong cac truang hop sau day, thi bi phat tien ru 200 .000.000 d6ng den 1.000.000.000 d6ng hoac phat tit ru 02 nam den 07 nam:
 1. C6 t6 chuc;
 2. LQ'i d1,mg quyen quan tri mang may tinh, mang vien thong;
c) Thu lQ'i bfit chinh 200.000.000 d6ng tra Ien;
d) Gay thiet hai 500.000.000 d6ng tr& !en;
d) Xam pham bi mt ca nhan dful den nguai bi xam pham tl,r
sat;
e) Gay anh huang xfiu den an ninh, trt tv, an toan xa hoi hoac
 

 
 
STT Hanh vi vi phm Can ell' phap ly Trich quy djnh B{) lut Hlnh St}' nam 2015 (sfra dtli, btl sung nam 2017)
      3. Ph(;lm toi thuoc mot trong cac trubng hqp sau day, thi bi ph<;lt ru ru 02 nam den 05 nam:
 1. Gay r6i lo<;lll tam thfui va hanh vi cua n(;ln nhan ma ty le t6n thuong ca th 61% tra ten;
 2. Lam n(;ln nhan W sat.
4. Ngu<'Yi phC;lm toi con c6 th  bi cfun dam nhim cht'.rc V\l, cfun h<'tnh ngh€ hoac lam cong viec nhfit djnh tir O1 nam dn 05 nam.
6 Nguai c6 hanh vi lQ'i dl)llg dich benh Covid-19 dua ra thong tin khong dung Sl)' that v€ Cong dl)llg cua thu6c, vat tu y te v€ phong, ch6ng dich benh nhfun chiem do<;lt tai san cua ngu<'Yi khac thi bi xfr Iy v€ toi h'ra dao chiem do(;lt tai san theo quy dinh t<;li Di€u 174. Diem 1.6 Ml)C 1 Cong van s6 45/TANDTC­
PC; Di€u 174 Bo luat Hinh S\t nam 2015 (sfra d6i, b6 sung nam 20 17)
Diu 174. Tqi lil'a dao chim dot tai san
1. Ngu<'Yi nao bng thu do(;lll gian d6i chi€m do<;lt tai san cua ngu<'Yi khac tri gia tlr 2.000.000 d6ng den du6i 50.000.000 d6ng hoac du6i 2.000.000 d6ng nhung thuoc mQt trong cac tru<'Yng hqp sau day, thi bi ph<;lt cai t<;lo khong giam gifr den 03
nam hoac ph<;lt ru tir 06 thang den 03 nam:
 1. Ba bi xfr ph<;lt vi ph<;lm hanh chinh v€ hanh vi chiem do(;lt tai san ma con vi ph<;lm;
 2. f)a bi ket an v€ toi nay hoac v mot trong cac toi quy dinh
t<;li cac di€u 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 va 290 cua Bo Iuat nay, chua dUQ'C x6a an tich ma con vi ph<;lm;
 1. Gay anh hu6ng xfiu den an njnh, trat W, an toan xa hoi;
 2. Tai san la phuang tien kiem s6ng chinh cua ngu<'Yi bi h<;li va gia dinh ho.
2. Ph<;lm toi thuoc mot trong cac tru<'Yng hQ'P sau day, thi bi
 

 

 
STT Hanh vi vi ph  m Can ell' phap Iy Trich quy djn h B<} lut IDnh SI}' nam 2015
(sfra d6i, b6 sung nam 2017)
      5.,Nguai pham toi ?on c6,the bi phat tien tU 10.000.000 dong den , 100.000.000 dong, cam dam nhiem  chuc V\l, cftm hanh
nghe hoi;ic lam cong viec nh§.t dinh ru o1 nam den 05 nam
hoi;lc tich thu mot phin hoi;ic toan bo tai san.
7 Nguai c6 hanh vi da, dang hoi;lc n?im dua trai phep thu6c, vat tu y te dling vao viec phong, ch6ng dich benh Covid- 19 ra kh6i bien gioi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nhim thu lgi bfrt chinh thi bi XU ly ve toi buon lau theo quy dinh tai Dieu 188. Dim 1.7 M1,1c 1
Cong van so' 45/TANDTC­
PC; Dieu 188 Bo luat Hinh Sl)' nam 2015 (sua dbi, bb sung nam 2017)
Dieu 188.T<}i buon lu
1. Nguai nao buon ban qua bien gi6i hoi;ic tu khu phi thue
quan vao noi dia hoi;lc IlgU'Q'C Iai tnii phap luat hang h6a, tien V,iet Nm, ngoai te, kim khi quy, da quy tri gia tU 100.000.000 dong den duoi 300.000.000 d6ng hoi;lc duoi 100.000.000 d6ng
nhung thuoc mot trong cac tnrang hop sau day, thi bi phat tien tu 50.00.000 d6ng den 300.000.000 d6ng hoi;lc phat tU ru 06
thang den 03 nam:
 1. a bi XU phat vi pham hanh chinh ve hanh vi quy dinh tai Dieu nay hoi;ic tai mot trong cac dieu 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 va 200 cua Bo luat nay hoi;lc da bi k€t an ve mot trong cac toi nay, chua dUQ'C x6a an tich ma con vi pham;
 2. Vat pham phap la di vat, cb vat.
2. Phai;n toi thuoc mot trong cac truang hop sau day, thi bi phat tien ill 300.009.000 d6ng den 1.500.000.000 d6ng hoi;lc phat tU ru 03 nam den 07 nam:
 1. C6 tb chuc;
 2. C6 tinh chftt chuyen nghiep;
 3. Vat  pham  phap  ni gia  ru 300.000.000  d6ng  den  duoi
500.000 .000 d6ng;
 

 

STT Hanh vi vi ph  m Can ell' phap ly Trich quy djnh B() lu  t IDnh SI}' nam 2015 (sfra d6i, b6 sung nam 2017)
      nghe  hoac  lam cong viec  nhat dinh  ru 01 nam  den  05 nam
hoac tich thu mot ph§n hoac toan bo tai san.
6. Phap nhan thuong mai pham toi quy dinh tai Dieu nay, thi bi phat nhu sau:
a) Thvc hien hanh vi quy dinh tai khoan 1 Dieu nay v6i hang h6a, ti€n Viet Nam, ngoai te, kim khi quy, da quy tri gia tu 200.000.000 d6ng den dum  300.000.000 d6ng; hang h6a tri gia du6i 200.000.000 d6ng nhung la di vat, c6 vat; hang h6a, ti€n  Viet  Nam, ngoa1  te, kim  khf  quy, da  quy tri gia  tu
100.000.000 d6ng den du6i 200.000.000 d6ng nhung da bi xu pbat vi pbam hanb cbinb ve hanh vi quy dinh tai Di€u nay hoac tai mot trong cac dieu 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 va 200 cua Bo luat nay hoac da bi ket an ve mot trong cac toi nay, Chua dUQ',C x6a,an tf ch ma con vi P,ham, thi bj phat tien tu 300.000.000  dong den  1.000.000.000 dong;
b) Pham toi thuoc mot trong cac tmc'mg hQ'p quy dinh tai cac dim a, b, c, d, d, h va i khoan 2 DiSu nay, thi bi phat tien tLr
1.ooo.ooo.ooo d6ng den 3.ooo.ooo.ooo d6ng;
 1. Pham toi thuoc tmemg hO'P quy dinh tai khoan 3 DiSu nay, thl  bi  phat   tin  tu 3.000.000.000  d6ng  dn  7.000.000.000
d6ng;
 1. Pham toi thuoc tmang hQ'p quy dinh tai khoan 4 Dieu nay, thi bi phat tien ru 7.000.000.000 d6ng den  15.000.000.000
d6ng hoc dinh chi hoat dong c6 thai han tll' 06 thang den 03 nam;
 

 

 
STT Hanh vi vi ph  m Can ell' phap ly Trich quy djn h B() lut IDnh SI}' nam 2015 (sfra d6i, b6 sung nam 2017)
     
 1. LQ'i dl)ng danh nghia ca quan, t6 chuc;
 2. Hang h6a tr! gia tU 1.500.000.000 dbng d€n du6i 3.000.000.000 dbng;
 1. Thu IQ'i bfrt chinh tU 500.000.000 dbng d€n du6i 1.000.000.000 dbng;
 2. Gay anh hu6ng xfru d€n an ninh, trt tu,an toan xa hoi.
3. Ph:;im toi thuoc mot trong cac tru0ng hQ'p sau day, thi bi ph:;it ti€n tU 1.500.000.000 dbng d€n 5.000.000.000 dbng hoac ph:;it ru tU 07 nam d€n 15 nam:
 1. Hang h6a tr1 gia 3.000.000.000 dbng tr& Jen ;
 2. Thu IQ'i bfrt chinh 1.000.000.000 dbng tr6' Jen;
 3. Tai ph:;im nguy hi€m.
 1. Nguai ph:;im toi con c6 th bi ph:;it ti€n tiI 20.000.000 dbng dSn 200.000.000 dbng, dm dam nhim chl'.rc VI), cfrm hanh ngh€ hoac lam c6ng vic nh§t dinh tU 01 nam den 05 nam.
 2. Phap nhan thuang m:;ii ph:;im toi guy dinh t:;ii Di€u nay, thi bi xfr ph:;it nhu sau:
 1. Ph:;im toi thuoc truang hQ'p quy dinh t:;ii khoan 1 Diu nay, thi bi ph:;it ti€n tU 300.000.000 dbng den 1.000.000.000 dbng;
 2. Ph:;im toi thuoc mot trong cac tru0ng hQ'p quy dinh t:;ii cac di€m a, d, d va e khoan 2 Di€u nay, thi bi ph:;it ti€n tU 1.000.000.000 dbng den 4.000.000.000 dbng;
 

 
 
STT Hanh vi vi ph  m Can ell' phap ly Trich quy djnh B{) lut Hlnh St}' nam 2015 (sfra dtli, btl sung nam 2017)
  phong, ch6ng dich benh Covid-19                                                        45/TANDTC­ nhung khong tri  n khai hoac, tri n       PC; Dieu 360 Bo khai khong kjp thoi, khong day du luat Hinh SU nam cac bien phap phong, ch6ng dich                                                        2015 (sua d6i, b6 benh  theo  quy  dinb gay  hu, qua                                                               sung nam 2017) nghiem  trong thi bi xU ly ve toi
thieu  trach  nhiem  gay  hu  qua nghiem     trong                 theo      quy                 djnh
1. Nguoi nao c6 cht'.rc V\l, quyen h?n vi thieu trach nhiem ma khong thuc hien hoac thuc hien khong dung r¥1iem V\l duQ'c giao thuoc mot trong cac truong hQ'p sau day, neu khong thuoc truong hgp quy dinh t?i cac di€u 179, 30 va 376 cua Bo lut nay, thi bi ph?t cai t?O khong giam gifr den 03 nam hoi;lc ph?t tU tir 06 thang den 05 nam:
a) Lam ch€t ngum ;
t?i Dieu 360. b) Gay thuang tich hoi;lc gay t6n h?i cho sue kh6e cua nguoi
khac ma tY le t6n thuong ca th 61% tr6' ten;
c) Gay thuang tich hoi;tc gay t6n  h?i cbo sue khoe cua 02
nguoi tr6 ten ma t6ng tY le t6n thuong ca th cua nhfrng nguoi
nay tir 61% d€n 121%;
d) Gay thiet h ve tai san tu 100.000.000 d6ng den duoi
500.000.000 d6ng.
2. Ph?m toi tbuoc mot trong cac truang ho-p sau day, thi bi
ph?t rutir 03 nam den 07 nam:
a) Lam chet 02 nguoi;
b) Gay thuong  tih hoi;tc gy t6n h?i cho ,sue kh6e cua
nguoi tr6 len ma tong tY le ton thuong ca the cua nhfrng ngum
nay tir 122% den 200%;
c) Gay thiet hi ve tai san ill 500.000.000 d6ng den duoi
1.500.000.000 d6ng.
3. Ph?m toi thuoc  mot trong cac truang  hQ'P  sau day, thi  bi
 

 

Phụ lục 2

LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA
TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

(Kèm theo Công văn số /SGDĐT-VP ngày / /2022

của Sở Giáo dục v à Đào tạo Hà N ội)

 
3
 
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 2856/QĐ-UBND

Khung thời gian năm học 2022 - 2023

Thời gian đăng: 26/08/2022

lượt xem: 1046 | lượt tải:242

Số 297/KH-UBND

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn quận Hà Đông năm 2021 - 2022

Thời gian đăng: 13/11/2021

lượt xem: 1297 | lượt tải:366

Số 3668/HDLN: SGDĐT-YT

Hướng dẫn liên ngành về CT phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới

Thời gian đăng: 13/11/2021

lượt xem: 1105 | lượt tải:296

TT số 22/2021/TT-BGDĐT

Thông tư số 22 quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT

Thời gian đăng: 15/09/2021

lượt xem: 1355 | lượt tải:451

Số: 58/2011/TT-BGDĐT

1822 TT_58 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 03/10/2020

lượt xem: 1567 | lượt tải:501

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập11
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay242
 • Tháng hiện tại17,594
 • Tổng lượt truy cập2,961,645

CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ
Địa chỉ: Đường Phan Đình giót - La Khê - Hà Đông - Hà Nội. Điện thoại: 0243.824.042
Email: c2vankhe-hadong@hanoiedu.vn        Website:thcsvankhe.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây