Trang nhất » Tin Tức » Phổ biến, giáo dục pháp luật

KH số 57 về Tuyên truyền PBGDPL năm 2022

Thứ năm - 10/02/2022 16:56

KH số 57 về Tuyên truyền PBGDPL năm 2022

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 57/KH-PGDĐT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Đông, ngày 21 tháng 01 năm 2022
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

của Ngành Giáo dục Hà Đông năm 2022
Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/12/2021 của Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2022; Kế hoạch số 117/KH-SGDĐT ngày 17/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ngành Giáo dục Hà Nội năm 2022, Phòng GDĐT Hà Đông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL của Ngành Giáo dục Hà Đông năm 2022 như sau:
 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 1. Mục đích
 • Tiếp tục thực hiện nghiêm, có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 06/11/2020 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/12/2020 về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản pháp luật của Trung ương và Thành phố.
 • Đẩy mạnh công tác PBGDPL trong nhà trường, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật, tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, học sinh trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (MN, TH, THCS) trên địa bàn quận Hà Đông.
 • Xây dựng thói quen thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong lối sống, sinh hoạt, làm việc, học tập, xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Xây dựng nhà trường an toàn, không có cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật.
 1. Yêu cầu
 • Các hoạt động về tuyên truyền PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật ở từng cấp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, tránh hình thức, phô trương; kết hợp hoạt động nội khóa với hoạt động ngoại khóa; kịp thời nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả.
 • Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Gắn tuyên truyền PBGDPL với việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố, của quận; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Đông lần thứ XXI.
 • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL. Lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động và các phong trào thi đua lớn của Ngành trong năm 2022.
 • Chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai cho công tác PBGDPL trong  nhà trường.
 1. NỘI DUNG
Kịp thời phổ biến các quy định pháp luật mới liên quan đến GDĐT và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh. Phổ biến đầy đủ nội dung kiến thức pháp luật theo chương trình giáo dục đồng thời lồng ghép có hiệu quả nội dung PBGDPL theo các kế hoạch, chương trình, đề án của các cấp đối với học sinh. Trọng tâm tuyên truyền tập trung nội dung:
 1. Truyên truyền PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thông điệp 5K, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống thương tích cho trẻ em, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; Quy tắc ứng xử  nơi công cộng; ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; ứng xử khi tham gia môi trường mạng; ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.
 2. Luật Giáo dục; Luật Trẻ em; Luật Tiếp cận thông tin; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản  pháp luật, các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và Thành phố; các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác của Thành phố năm 2022; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền về kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; các vấn đề được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng.
 1. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 1. Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Giáo dục Hà Đông phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới nhân dân; gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, vận động khuyến khích công chức, viên chức, nhà giáo, người học tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.
 2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ giáo viên môn Đạo đức, Giáo dục công dân và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL, tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.
 3. Đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn Đạo đức, Giáo dục công dân, khuyến khích lồng ghép, tích hợp nội dung, kết hợp giảng dạy pháp luật vào các môn khoa học xã hội.
 4.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai công tác PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả chuyên mục “Phổ biến , giáo dục pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT, của các trường MN, TH, THCS; khuyến khích các trường viết tin bài về các hoạt động tuyên truyền PBGDPL có hiệu quả, có sức lan tỏa gửi về Phòng GDĐT để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT Hà Đông, của Sở GDĐT Hà Nội.
 5. Chú trọng xây dựng mô hình câu lạc bộ pháp luật trong trường học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, tọa đàm theo chuyên đề về giáo dục pháp luật; các hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi gắn giáo dục pháp luật với hình thành kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
 6. Tiếp tục phối hợp với Ngành Tư pháp, Công an, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL. Tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề về pháp luật tại các nhà trường và cơ sở giáo dục. Tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Bộ GDĐT, thành phố Hà Nội phát động.
 7. Các trường tuyên truyền, cung cấp những nội dung cơ bản của một số luật và văn bản dưới luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp quản lý về vai trò của PBGDPL trong nhà trường.
 8. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo các tiêu chí được quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
 9. Tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường.
 10. Xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2022-2027.
 11. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác PBGDPL. Nhân rộng mô hình mới, cách làm hiệu quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác PBGDPL. Đưa nội dung tuyên truyền PBGDPL vào tiêu chí để xét thi đua.
 1.  KINH PHÍ THỰC HIỆN
Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận Hà Đông xây dựng kế hoạch, lập dự toán và và bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đã được phê duyệt cho từng đơn vị hằng năm để hoạt động. Các đơn vị chủ động, huy động thêm sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Phòng GDĐT Hà Đông
 • Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung tại Công văn số 3323/SGDĐT-VP ngày 20/9/2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2021-2022 và các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này.
 • Thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản luật; lựa chọn phổ biến các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, người lao động. Tuyên truyền các chủ trương, nội dung các văn bản luật liên quan đến cán bộ, giáo viên tại các hội nghị cán bộ chủ chốt từng cấp học, thường xuyên theo dõi, kịp thời xử lý phản ánh kiến nghị về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực phụ trách.
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL. Duy trì chuyên mục chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và chỉ đạo các trường MN, TH, THCS duy trì chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.
 • Chỉ đạo các trường MN, TH, THCS triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; chỉ đạo làm điểm tại một trường THCS. Hằng tháng tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật” với các hình thức phong phú, đa dạng. Chỉ đạo các trường tiểu học, THCS thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật trong môn Đạo đức, Giáo dục công dân và các môn khoa học xã hội; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, giao lưu giữa các lớp tạo sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật; phát huy vai trò hỗ trợ của các tổ chức tham gia PBGDPL trong nhà trường. Tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Bộ GDĐT, thành phố Hà Nội, UBND quận và Ngành Giáo dục Hà Đông phát động.
 • Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng, tiếp tục thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, có kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên môn Đạo đức, Giáo dục công dân, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
 • Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại nhà trường. Chỉ đạo giáo viên bộ môn chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế.
 • Tiếp tục bổ sung các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL; phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dụng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác PBGDPL. Phổ biến kinh nghiệm ở những nơi làm tốt công tác PBGDPL, nghiên cứu những mô hình hay, cách làm hiệu quả để áp dụng, nhân rộng.
 • Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, giáo viên đầu mối về tuyên truyền PBGDPL, giáo viên chủ nhiệm lớp trong triển khai tuyên truyền PBGDPL cho học sinh.
 • Chủ trì, đôn đốc các trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL; chỉ đạo các trường gửi tin bài có hình ảnh tuyên truyền PBGDPL của đơn vị về Phòng GDĐT qua email: tothikimsa@gmail.com. Phòng GDĐT lựa chọn tin bài, hình ảnh để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT đồng thời báo cáo hoạt động PBGDPL của các trường MN, TH, THCS về Sở GDĐT Hà Nội theo kế hoạch. Triển khai các kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về thi hành pháp luật liên quan đến các nhà trường. Công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, tuyệt đối không để xảy ra thu, chi sai quy định hoặc các vấn đề vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến toàn ngành và để lại những dư luận không tốt trong xã hội.
 1. Các trường MN, TH, THCS:
         - Thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản luật; lựa chọn phổ biến các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền PBGDPL thông qua loa truyền thanh, pa-nô, áp phích, tờ gấp, tranh cổ động; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, niêm yết tại bảng tin, phòng hội đồng. Bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật tại thư viện; từng bước xây dựng tủ sách pháp luật điện tử trong nhà trường.
         - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL; đăng tải video clip tuyên truyền về tiện ích và quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Trang thông tin điện tử của đơn vị (các đơn vị truy cập vào chuyên mục Thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của Ngành để tải về). Xây dựng và duy trì chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật trong môn Đạo đức, Giáo dục công dân và các môn khoa học xã hội. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; giao lưu giữa các lớp tạo sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật; phát huy vai trò hỗ trợ của các tổ chức tham gia PBGDPL trong nhà trường. Tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Bộ GDĐT và thành phố Hà Nội phát động.
         - Tổ chức thực hiện tháng cao điểm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; lên kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật; tổ chức tuyên truyền PBGDPL với các hình thức phong phú đa dạng, phù hợp.
                   - Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên viết sáng kiến kinh nghiệm về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.
         - Các trường MN, TH, THCS sau khi PBGDPL tới cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc PBGDPL tới học sinh nhà trường gửi minh chứng là các tin bài có chứa hình ảnh tuyên truyền PBGDPL của đơn vị về phòng GDĐT theo chỉ email: tothikimsa@gmail.com.
         CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Các trường MN, TH, THCS triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch này. Định kỳ báo cáo quý I, III trước ngày 03 tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng trước ngày 01/5; báo cáo năm trước ngày 01/11; báo cáo các trường gửi về Phòng GDĐT theo địa chỉ: tothikimsa@gmail.com.
Phòng GDĐT định kỳ báo cáo Quý I, III trước ngày 10 tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng trước ngày 05/5; báo cáo năm trước ngày 05/11 gửi về Sở GDĐT qua Văn phòng Sở (Bộ phận Pháp chế-Văn phòng Sở, đồng chí Vũ Công Thắng emai: congthang@hanoiedu.vn).
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ngành Giáo dục Hà Đông năm 2022. Phòng GDĐT Hà Đông yêu cầu các trường MN, TH, THCS nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ trực tiếp với lãnh đạo phòng GDĐT để được phối hợp giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Phòng Tư pháp quận Hà Đông (để báo cáo UBND quận);
- LĐ, CV PGD (để chỉ đạo);
- Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện);
- Lưu: VT.

 
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 2856/QĐ-UBND

Khung thời gian năm học 2022 - 2023

Thời gian đăng: 26/08/2022

lượt xem: 1047 | lượt tải:242

Số 297/KH-UBND

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn quận Hà Đông năm 2021 - 2022

Thời gian đăng: 13/11/2021

lượt xem: 1298 | lượt tải:366

Số 3668/HDLN: SGDĐT-YT

Hướng dẫn liên ngành về CT phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới

Thời gian đăng: 13/11/2021

lượt xem: 1105 | lượt tải:296

TT số 22/2021/TT-BGDĐT

Thông tư số 22 quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT

Thời gian đăng: 15/09/2021

lượt xem: 1355 | lượt tải:451

Số: 58/2011/TT-BGDĐT

1822 TT_58 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 03/10/2020

lượt xem: 1567 | lượt tải:501

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập8
 • Hôm nay378
 • Tháng hiện tại17,730
 • Tổng lượt truy cập2,961,781

CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ
Địa chỉ: Đường Phan Đình giót - La Khê - Hà Đông - Hà Nội. Điện thoại: 0243.824.042
Email: c2vankhe-hadong@hanoiedu.vn        Website:thcsvankhe.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây